Afzender of voorsteller 3J .^iemante Am sterdam. .directeur van Ge meentewerken Datum Nationaal Verbond van Gemeente-amb tenaren Directeur van Ge meentewerken Bestuur Koningin Smnaschool te Utrecht C.de Jong. Vereeniging van Neder land sche ge meenten. Korte innoü (vraagt verlof a. voor net restaurant lbehcoren.de bij net boester natuurbau. adviseert de "hersteld .apostolische Zendings Gemeente in de Eenheid der apostelen in Nederland en Koloniën" Eranschelaan te Amsterdam, aan te |schrijven er zorg voor te dragen, dat het hemelwater, hetwelk zich verzame' |op het dak van een op ^.erceel sectie |U.no.4320, gelegen aan de Kembrandt- jlaan, alhier, staande houten looas, jwordt afgevoerd naar een stapelput Van 1 Mp inhoud, uoor middel buizen, wijd 0.06 h. van gr5s endt een overdruk van een artikel "De luchtbescherming en het pensioen en verzoekt maatregelen te treffen, dat het personeel steeds een opdracht zal ontvangen tot het deelnemen aan luchtbeschermingsoefeningenopdat a le twijfel omtrent de dienstuitoefe ning steeds uitgesloten zij. bericht in antwoord id9 Maart 1e de rioleering langs op het schrijven afa.no. 1^97, dat en onder de boes' terbergschestraat geen verbetering De aceft De begrooting betreffende de gedeelte tLijke rioleering van de greppel tussct boesterbergschestraat en nirkstraat bal dus niet behoeven te worden gew bigd Vraagt nogmaals om toekenning eener ubsidie bericht met de bij schrijven van B.en jW. dd. 25 Mei j.1. voorgestelde grofi i ruiling zich te kunnen vereenigen, imits de kosten van ruiling voor reto' Ining van de gemeente worde" ?n genomen' bericiit omtrent de mogelijkheid van het opnemen van een bepaling inzais het houden van hondenkennels. let verlc Besloten vanGemeer '19/21 voc Besloten afdoende Besloten Ie entewei] het scnrij1 op ae vrae Maart 193; dragen in afdoening Het Colle; Besloten v\ fe nemen, ond me e r Besloten w Vrtgen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 381