iA Z>. X/Yl V Lfy BESLISSING Atdeeling en Nc Aanmerkingen taurant uur bau. 'lische id der oniën", n te ;en, dat verzamel sectie branat- looas elput van gres tikel ensioeri effen, en aan opdat ai toefe- hrijven 97, dat de boes sring De gedeelte 1 tUSSCi! 31 r aa u en gev.v eenor in u.en Lde groi ïigen, jor rete' ;e nonet .d van inzads lat verlof awordt verleend. \J> CM- V in3. Besloten wordt een aanschrijving, zooals de uirecteur VA <Ju. van Gemeentewerken in zijn advies van 25 kei 1959 nr. y J) 9/21 voorstelt, aan deze eigenares te zenden. [esloten wordt mede te deelen, afdoende is geregeld. it een en ander reed3 Besloten wordt deze stukken aan den directeur van Ge^ meentewerken te renvoyeeren onder mededeeling, dat het schrijven van 1 auni j.1. nr.1j>Öb geen antwoord is Op ue vraag van het College gedaan bij schrijven van 9 Maart 1959* Aet College besluit den .Directeur op te dragen in den vervolge te zorgen voor een spoediger ■t'doening IA A van zaken. Het College handhaaft zijn beslissing van 12 Mei 1959' Hesioten wordt deze kosten voor rekening der gemeente! b® aJl te nemen, op grond van het feit, dat de gemeente 65 42 j\ Sïond meer ontvangt. ^sloten wordt het oordeel van de straf commissie te cJj>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 382