Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum mer 754 755 756 757 75 8 NYV.de Tijdgeest, Directeur Gemeen-- tewerken. Hoofdingenieur Rijkswaterstaat Utrecht NVPUSIvl wethouder Gasille|. Korte t n n o u deelt naar aanleiding van net schrij ven dd. 11 februari j 1betreffende het terrein aan de Anna iraulownalaan mede, dat zij in dat schrijven geen aan leiding kan vinden haair standpunt te wijzigen. bericht omtrent het verzoek van A.TY merman te den Dolder om ontheffing van het verbod tot afgraving van liet inabij de Verl.Tempellaan te bcesterberg Igelegen perceel, kadastraal bekend als sectie E.no.2282» Geadviseerd worct de ontheffing niet te verleenen. deelt mede dat geen Rijksbijdrage zal worden verleend in een gemeentelijke verlichting van den Rijksweg, welke niet in overeenstemming is met de voor verlichting van Rijkswegen ge stelde normen. brengt rapport uit met kostenbereke ning inzake verbetering der straat verlichting langs den Rijksweg in de ze gemeente. jdeelt de vergadering mede, dat hij in 'overleg met het hoofd van den luchtbe schermingsdienst een terrein meent te kunnen aanwijzen voor stichting van een Commandopost. Het terrein is ge- Tegen aan de Pieter de nocghlaan en jheeft geen bijzondere bestemming voor de toekomst. ieslote dat de keuring aan te up het kennisg worden Deslote zeggen richten de kost welke n ting va deze om lijke zu van een en zal lichtin van de zijds me meerite De verg terrein eenigen men ten stemmin dopost

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 383