-u A. r> Afdeeling Aanmerkingen en No schrij- sf fencip vnalaan ^een aan' punt te an A.k1i.t- ffing /an het ïst erberg ïkend als worat ds Besloten wordt mede te deelen aan de h.V. de tijdgeest, ^ij' dat de gemeente bereid is om den grond behoudens goed- j] keuring van Gedeputeerde htaten voor ƒ.2,50 per Li2 li'llai aan te koopen. up het verzoek wordt afwijzend beschikt. aslu ie zal ;elijke relke de i ge- Aennisgenomen; aan den Raad zal hiervan mededeeling WaJ/- worden gedaan. - \j ivha-s erene- raat- in de- Besloten wordt de .directie van de P.U.E.M. dank te zeggen voor haar rapport van 22 Mei 1939 en te be richten, dat het Rijk niet bereid is een bijdrage in de kosten van het aanbrengen van een verlichting, welke niet in overeenstemming is met de voor verlich ting van rijkswegen gestelde normen te verleenen. hoor deze omstandigheid en het feit, dat de grootst moge lijke zuinigheid in acht genomen dient te worden, zal van een moderne verlichting waarschijnlijk niets komen en zal tot andere maatregelen ten opzichte van ver lichting moeten worden uitgezien, tenzij de nirectie van de P.U.E.M. mogelijk door onderling overleg harer zijds met het hepartement van waterstaat voor de ge meente een voordeeliger oplossing weet te bereiken. aJj' V hij in L^uchtbe- ?ent te van Ls ge in en j voor Be vergadering kan zich met de bestemming van iiet x> terrein door den wethouder bedoeld in beginsel ver eenigen en besluit deze zaak in voorbereiding te ne men teneinde den Raad omtrent de aanwijzing en de bej stemming van den grond voor stichting van den Oommanf- dopost een beslissing te vragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 384