Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n n o u 759 Wethouder Gasillei 760 Directeur van Ge meentewerken 761 'wethouder Gasille deelt mede, dat de Commissie Grond bedrijf en Uitbreidingsplan zich er mede vereenigen kan, dat de huizen tot 1 Dec.a.s. blijven verhuurd, de huizen worden afgebroken en de grond, waarop de perceelen Birkstraat no.6 en 8 thans staan, te koop zal worden aangeboden .Omtrent den te vragen prijs wil de Commissie zich nog beraden. Voorts wordt in verband met deze aan gelegenheid er de aandacht op geves tigd, dat door den huurder E.Kinder* dijk, wiens huur tegen 1 Bept.a.s. 1 zal afloopen, om verlenging van huur is gevraagd. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunningvergezeld I van de noodige teekeningen en advie zen. in bespreking komt het verzoek van J.C.van de Ban, Birkstraat 64, te Uoest, om vergunning tot het oprich ten van een garage, twee zomerhuis jes, een thee )rcoepel op een terrein gelegen ten ^uiden van de birkstraat, kadastraal bekend gemeente boest sec tie C.no.1597, volgens overgelegde teekening en beschrijving.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 385