Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 762 76J 764 765 766 767 Stichting Diariën- burgh te Soest Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. Rijksinspectie Verk- verschaffing Zwolle A.Tammer, voorz.vaJt "Santos" der afd ■^oesterberg Av/.HilhorstLange Brinkweg 52,SOR! it Directeur van Ge meentewerken deelt mede, dat de reeds door de ge meerite aan de stichting betaalde verf goeding terzake van stroomkosten van een voor den ingang van het gebouw geplaatste lamp, welke 's nachts door brandt, zal worden terugbetaald, aan gezien deze lamp reeds een jaar niet; meer gebrand heeft. brengen, eenige opmerkingen ter ken- nis welke bij den liinister van Binnen lands che Zaken met betrekking tot hei door den Raad vastgestelde Algemeen Ambtenarenreglement zijn gerezen. doet mededeeling van overschrijding van begrootingen van werkverschaffinj objecten verzoekt toestemming tot het mogen houden van een bloempjesdag op Zon dag 25 Juni a.s. op het kerkplein dei R.K.Kerk, te Soesterberg. Ge Inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. vraagt toestemming voor net oprichter van twee hooibergen achter zijn woon- I Tevens huis, aan den .Lange Brinkweg. wordt ontheffing verzocht van net be paalde in artikel 42 lid 5 der Bouw verordening (bouwen op een geringeren afstand dan 10 il. uit de erf scheiding an 25 M. van niet op hetzelfde erf ge- Legen gebouwen). Door den Directeur van Gemeentewerken en den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest wordt gunstig advies uitgebracht. De Commandant der Vrijwillige Brandweer vestigt er voorts de aandacht op, dat iilhorst een vergunning zal dienen aan te vragen, ingevolge art.20, sub van de verordening ter voorkoming /an brand. deelt mede te H.J.Vos dat ae arbeider der heeft geweigerd om jeneed' arbeid verricht voor de vrijwillige brand weer, op een loonbon tot uitdrukkin; te brengen; adviseert h.J.Vos te straffen met" ping. een schriftelijke berii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 389