/W-** Kapitein Stumphius Eerstaanwezend Ingenieur, Amersfoort De kapitein Eerstaanwezend Ingenieur komt op uitnoo- diging in de vergadering. De Voorzitter Wethouder G-asille zegt dat het College het niet prettig gevonden heeft de Kapitein op te roepen in de vergadering te komen. Destijds heeft over de Kazer nebouw een bespreking plaats gehad, waarin de Kapitein toen aanwezig, de indruk gekregen moet hebben dat B.en W. inzake den bouw door de Genie een welwillende houding aanneemt. Er zijn, zegt de Voorzitter, ten eenenraale voorschriften voor het bouwen gesteld, waarvan het colle ge moet eischen dat dezen worden opgevolgd. Eerst ging het over den gang van zaken bij den bouw der kazerne, thans zijn er moeilijkheden bij den bouw van barakken op het terrein der LuchtvaartafdeelingAlthans heeft Bouw en Woningtoezicht gerapporteerd dat zonder de vereischte bouwvergunning werd gebouwd. Deze mededeeling was voor B, en W. aanleiding Bouwtoezicht op te dragen rapport uit te brengen en het werk stop te leggen. Dit rapport gedagtee- kend 9 Januari 1939 wordt door den Voorzitter voorgelezaa De bouwaanvrage is volgens het stempel ingekomen 29 Dec 1938. De Kapitein deelt mede dat hij de stukken 21 Dec.1938 heeft geteekend en de aanvrage dus 22 December moet zijn ingekomen. De Voorzitter zegt dat niettegenstaande de stopzetting van het werk toch is voortgegaan met den bouw blijkende uit een rapport van Gemeentewerken dd.12 Januari 1939. De Kapitein erkent dit feit door te zeggen: "dat is zoo". Spreker deelt mede, dat de Luchtvaartafdmoet worden uit gebreid. De plannen daartoe werden steeds uitgesteld tot dat hij onlangs op St.Nicolaas opdracht ontving vóór 1 Pebr.a.s. barakken gereed te hebben voor huisvesting van 200 man. Wanneer nu het werk wordt stopgezet komen de ba rakken niet klaar met gevolg dat de 200 man moeten worder ingekwartierd tot last van de inwoners. Spreker zegt de opzichter Prins naar de gemeente gezonden te hebben ter oplossing van de moeilijkheid doch door bijzondere omstan digheden heeft hij de Wethouder niet getroffen. Wat de bouwvergunning betreft zegt de Kapitein dat hij zich daarvan niet veel aantrekt. Hij heeft in zes gemeenten te gelijk werk onder handen en in alle gemeenten komen de bouwvergunningen zoo laat af dat daarop niet valt te wach ten. Spreker is overtuigd dat de bouw op zich zelf ver uitgaat boven de eischen van de bouwverordening. Dus prac tisch beschouwt Spreker de bouwvergunning als een formali teit en daarom vraagt Spreker zich af of hij om een forma liteit moeilijkheden op de hals moest halen. De Voorzitter zegt, dat het op den weg van den Kapitein had gelegen naar gemeentewerken te gaan met de vraag of doorgewerkt zou kunnen worden vooral in dit bijzonder ge val. In dat geval krijgen B.en W. geen opmerkingen van derden dat de Genie maar doet wat zij wil. Spreker zegt dat toen de Kapitein wist dat 1 Pebr.a.s. het werk gereed moet zijn, dit een reden te meer was om bij het gemeente bestuur te komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 38