Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 776 777 778 779 780 781 ïïtr.Boschbrandweei Vereeniging Dir.v.Gem. werken Vin.v.Sociale Za ken, Den Haag A.W.v.Hal,secr.co mité Sacramentspro cessie, Soest Afd.Financiën Dir ,v .G-em. werken Korte inhoud verzoekt, in verband met de bij zonde: hooge kosten voor waakloonen tenge volge van de uiterst brandgevaar lijke weersomstandigheden, de voor het jaar 1939 toegekende bijdrage te willen verhoogen met zoo mogelijk 30,=. doet een ontslag-aanvrage toekomen van den heer G.G.A.F.Westhoeve te Amersfoort, tijdelijk teekenaar bij den dienst van Gemeentewerken en stelt voor dit ontslag met ingang van 19 Juni a.s. te verleenen. deelt mededat een aantal werklocze arbeiders uit deze gemeente kan wor den tewerkgesteld bij het centrale werkverschaffingsobjectValleika naal, zulks vanaf 1 Mei 1939 af. De Minister verzoekt een verklaring te mogen ontvangen, dat de financi- eele gevolgen van deze tewerkstellinj ten volle worden aanvaard. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, middels het aanbie den van een strikje, op Zondag 25 Juni e.k., zulks ter bestrijding der onkosten, verbonden aan de op dien datum te houden Sacramentsprocessie, in het park "Nieuw-Karienburg" De Insp.v.politie adviseert tot in williging van het verzoek, mits de collecte wordt gehouden op eigen terrein. vestigt er de aandacht op dat de oude manschappenwagen van de brandweer van Soest nog steeds bij de fa.Knegt en Zonen tegen all-risks is verze kerd en verzoekt te mogen vernemen of in verband met de beslissing van burg.en wethouders dd.1 November 1938 de verzekering moet worden gehand haafd deelt mede, dat de N.V.Bouwmaatschap pij"Muiderpoort-kwartier" te Amster^ dam, geen gevolg heeft gegeven aan d|! tot haar gerichte aanschrijving, in zake het aanbrengen van een afschei ding langs de Beetzlaan en de Wald- Pyrmontlaan, met betrekking tot per^ Aannei veree:1 slot ei toegeJ 3eslo1 len vs I De vei I object I verkle Op het Geslote: laven, trokken De bet} artikel niet y haar kc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 397