BESLISSING Afdeel ing Aanmerkingen en No. "bij zonde; n tenge- evaar- ie voor jdrage te gelijk Dekomen ïve te laar bij m en Lngang in. 'erklooze kan wor- ntrale leika- af klaring inanci- kstellin houden aanbie- ag 25 ding der p dien ocessie, bot in- Lts de Lgen de oud bveer 'a.Knegt rerze- •nemen .ng van iber 1932 ihand- at schap Amster- n aan g, in- fschei- Wald- ot per Aannemende, dat de geldmiddelen der adresseerende vereeniging inderdaad zeer beperkt zijn, wordt be- - sloten den Raad voor te stellen de reeds over 1939 Z$/<f toegekende bijdrage met 30,= te verhoogen. Besloten wordt deze aangelegenheid in handen te stel- s»yfr- len van Wethouder Gasille ter afdoening. yy, S "i' De vergadering kan zich met bedoeld werkverschaffingsj-^^H' object vereenigen, zoodat besloten wordt de verlangde' verklaring af te geven. Op het verzoek wordt gunstig beschikt. besloten wordt deze verzekering niet langer te hand- laven, zulks in verband met de geringe waarde der be trokken auto. JeJ_oetreffende bouwmaatschappij zal overeenkomstig artikel 70 der Woningwet worden gewaarschuwd, dat bij voldoening aan de aanschrijving een en ander op c"ar oosten van gemeentewege zal geschieden. 0\ i5dr« jylt W ji^'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 398