Hoofdbesturen van div.bonden 783 784 785 786 787 788 J.Schreuder,Eik- bosscherweg 238, Hilversum Insp.v.Politie Hoofd afd.Sociale Zaken, gem.secre tarie led.Staten van Utrecht Dir.v.Gem.werken Dir,v.Gem.werken 789 ïïeth.Gasille verzoeken te willen bevorderen, dat ge. Wordt vc durende den termijn van__l6 Juli-1 Sep. tember a.s. de commissiën van overleg, zoomede de conferenties over algemeene personeelszaken, niet dan in noodzake lijke gevallen worden bijeengeroepen of belegd. verzoekt een spoedige verharding van Pieter de Hooghlaan te willen bevorde-f ren. De Dir.vGem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd.9 Juni 1939, no.1425. zendt opgaaf van door het politiepersc| neel verricht overwerk op 18, 28 en 29 Mei 1939. brengt nogmaals in behandeling de col-j lecte-aanvrage van het Sanatorium Son- nevanck te Harderwijk. deelen mede het raadsbesluit van 27 Pel bruari 1939» 4e afd.nr .21/650, tot wij] ziging van de gemeentebegrooting voor 1939 te hebben voorgelegd aan de Conunij sie van Overleg inzake de gemeentebe- i grootingen. rapporteert omtrent het schrijven van den heer Patijn, inzake grondafstand van perceel sectie A no.1698, gelegen aan de van Weedestraat. deelt .ededat enkele veranderingen hebben plaats gehad in perceel Eelve- dèreweg 12, zonder dat daarvoor verg#| ning is verleend. Geadviseerd wordt j aan de eigenares van het perceel een aanschrijving te zenden om een en an- der nader in den oorspronkelijker toe-1 stand terug te brengen. deelt mede, dat de Commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan zich heeft kunnen vereenigen met het plan tot 18 ziening van het uitbreidingsplan ten aanzien van weg 144 en omgeving. OP eel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 399