Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer <Yfd .financien J.H.v.Ledden e.a, oew.v/d Pera. luycklaan IV.Prov.Utr.Elec 'J Dir .G-em. werken i/er.tot Bestrijding Ier t.b.c. afd. 3oest Firma v.d .Vi jngaar Soest DirGem.werken B.en 7.van Zeist biedt ter vaststelling aan de opgaaf ingevolge art.12, eerste lid van het fin.verhoudingsbesluit van de jaar wedden van den burgemeester en den secretaris naar den toestand op 1 Ja nuari 1939. zendt een schrijven inzake de ver plaatsing van het transformatorsta tion Nieuwerhoek, zulks naar aanlei- iing van de door haar met Wethouder Ie Bruijn gevoerde besprekingen. verzoeken eenige boomen, welke de verlichting van de Ferd.Huycklaan be lemmeren, te snoeien. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrer rapport uit bij schrijven van 16 Dec 1938, no.1376. zendt twee aanbiedingen voor het za gen van hout met advies omtrent de gunning. vraagt te mogen vernemen of het Col- ege in principe bereid is een bij- irage te verleenen in de kosten van verpleging van Karei Coenraad Abelmar in de Kliniek voor Inwendige Ziekten te Utrecht. loet een voorstel aan de gemeente tot aankoop van de perceelen sectie A no 1609-1610 en 1692, gelegen tusschen ien spoorwegovergang Soestdijk en het Kerkpad N.Z zendt een contra-rapport op het rap port van den kapitein Stumphiusin zake den bouw van een genie-kazerne te Soesterberg. verzoeken van 1 Sept.1938 af een ver goeding van 15»= per leerling in ie losten van de Handelsavondschool, zulks in verband met het feit, dat wegens de inwerkingtreding der Vesti gingswet een 8-tal leerlingen uit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 3