-4^ 7-.V 13' 1/ V Ardeeling BESLISSING Aanmerkingen n, dat ge, li-1 Sep. overleg, algemeene noodzake- ;eroepen .mg van l bevorde-i Lgt hieroa •en dd.9 ,ïordt voor kennisgeving aangenomen. 3esloten wordt adressant te berichten, dat zoodra de jegrooting 1939 goedgekeurd zal zijn, vermoedelijk ;ot verharding van den weg zal worden overgegaan. V u' .itiepersoj 28 en Lg de col-I irium Soe-I Pot uitbetaling wordt besloten. Besloten wordt alsnog op een nader te bepalen datum de j )edoelde collecte toe te staan. Aan de administratie jVf^ ran het sanatorium Sonnevanck zal dan worden verzocht L iet beroepschrift in te trekken. van 27 Moordt voor kennisgeving aangenomen. tot wijf ;ing voor l de Commi| leentebe- esloten wordt den Raad voor te stellen de betreffen- j e strook gronds in schenking te aanvaarden, onder de jven van Lafstand v.~ gelegen W'-oor den heer Patijn gestelde voorwaarden. Leringen si Belvé- :or verg# wordt :eel een in en an- jken toe- Grondbe- ;h heeft in tot hen ilan ten .ng. Op eS' es LLdus wordt besloten. V- pet college kan zich met het advies der Commissie ver- jeenigen. In verband hiermede wordt besloten den Direc- I eur^van Gem.werken opdracht te geven het ontwerp-plan I herziening van het uitbreidingsplan te wijzigen ■conform bedoeld advies. Mi n AT /S v-i In -v» "O -4- -ï A vi n "4" 7 A3 /->, TT -wTirn «-> -v» /-\ v>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 400