Volg- nuin Afzender of voorsteller Datum mer en ander heeft betrekking de bij rap. port van 13 Mei 1939» no.39/13 gege ven toelichtende beschrijving. De Commissie adviseert evenwel op het driehoekig stuk gronds, voorheen aan gewezen als "bestaand bosch behouden" aan de zijde van den Heideweg een an dere bebouwing te projecteeren en wel eene, welke een overgang vormt met ee beteren bouw.aan weg 14-4. De open ruimte tot de zijerfafscheiding ware b.v. te bepalen op 7 meter. 790 Dir .v .Gem.werken biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 401