Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 791 Dir .Gem. werken 792 ïed.Stat-en van Jt recht 794 793 J.Geerling, Kampweg 60, te Soest DirvGemwerken 795 JCen PSwager v,Ueedestraat 17, Soest zendt teekeningen voor verkoop per ceel no.39 gelegen aan den Alb.Hahn- weg aan J.Rijnders. medegedeeld wordtdat het verkoopen /an grond ter secretarie steeds het gevaar blijft inhouden, dat geen re ening aldaar kan worden gehouden met cmstandigheden, welke een wijziging Ln de verkaveling noodzakelijk maken Je eerste onderhandelingen voor ver- roop zouden ten kantore van O.W.moe ten geschieden. leelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen het raadsbesluit van l Juni 1939» 4e afd.no.21/672tot wijziging van de gemeentebegrooting voor 1939. (bouw van een commandopost u/b van den Luchtbeschermingsdienst wijst op den slechten toestand van den Kampweg. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.14 Juni 1939» no.1214. bericht in antwoord op het schrijver van 12 Juni j.1., 1e afd.no.2274 om' trent de verbetering van de rioleeri|fié langs en onder door de Soesterberg schestraatwaarvan sprake is in het schrijven van 9 Maart 1939. verzoekt de dcor hen ingediende bouw aanvrage voor vier dubbele woonhui zen met schuurtjes aan de Molenstraa Oostzijde, te willen verleenen, onde: de in het Uitbreidingsplan vastge stelde eischen t.a.v.de ruimte tot d zijerfafscheiding. De Dir.v.Gem.wer ken brengt terzake advies uit.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 405