BESLISSING Afdeeling en No. Aa nmerkingen Besloten wordt niet op het schrijven van den Direc teur in te gaan en den verkoop van het bewuste ter rein aan J.R'jnders op de gewone wijze voortgang te doen hebben, aangezien het perceel vóór den verkoop wordt opgemeten, en de gemeente derhalve voor alle verkoopbare grond den prijs ontvangt. Van de mededeeling wordt kennis genomen. Aan den Yf I Directeur van Gemeentev/erken zal worden opgedragen, in overleg met het Hoofd van den luchtbeschermings dienst een bestek op te maken en dat bestek bij het College ter goedkeuring in te zenden. Bij de voorbe reiding van een en ander zal uitgegaan kunnen worden van het aanvankelijke voornemen om de commandopost aan te brengen in het terrein aan de Paulus Potter- laan Adressant zal worden medegedeeld, dat een en ander de aandacht heeft van het College. Tot verbetering zal niet eerder kunnen worden overgegaan dan nadat I .de betreffende post op de gemeentebegrooting 1939 door de Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Besloten wordt de helft van het op de gemeentebegroo ting 1939 voor rioleering uitgetrokken bedrag, zijnde mitsdien een bedrag van 3500,= voorloopig aan den '7eth,v.0penb.Werken beschikbaar te stellen en aan den Dir.v.Gem.werken machtiging te verleenen uit dit crediet de rioleering aan te leggen in de open sloot loopende van de Soesterbergschestraat naar de Birk- I straat (zie besluit B.en W. dd. tot stand te brengen, alsmede aan te leggen een rio leering nabij het militair tehuis aan de Banning- straataansluitende op de rioleering in de Banning- straat Aangezien het college niet verplicht is de betreffenf de bouwvergunning thans te verleenen omdat art.6, IT\ lid 5 van de Woningwet spreekt van kunnen" wordt j besloten op de bouwaanvrage een beslissing te nemen j J zoodra het Uitbreidingsplan "Molenstraat" onherroe- j pelijk zal zijn geworden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 406