Volg- num- Afzender of voorsfelier Daturn mer Korte inhoud 796 797 798 799 400 401 DirG-era .werken Boofd Luchtbescher- uingsdienst RC .vSuydam ,Klaa^- waterweg 15 Soest Robbe-Janvierte Breda G.v.Rimwegen, Hoo- geweg 235» A'foort HButs e laar I:To or -■ derweg 27Soest deelt mede prijsopgaven te hebben ont-lUan de vangen voor het aanbrengen van een p.Y.Rc nieuwe terreinafscheiding langs het terdair Carlton-theateraan de Burg.Grothestri lopgave De laagste inschrijver is G J ,v .Heng- Velder. stum, voor een bedrag van 345, [vonder jschter thee kb ien op f 545 verzoekt beslissing betreffende: 1e. plaatsing van 28 brandkranen. 2e. plaats van de te bouwen Commando post en den bouw daarvan. vraagt toestemming tot het plaatsen vanl een muur, tusschen het dubbele woonhuis! en de garages op perceel sectie D no. 2605, gelegen aan de Soesterb.straat. Door den Dir.v.Gem.werhen wordt gunstig advies uitgebracht. verzoekt de vermakeli jkheidsbelasting, HBeslot in verband met de te houden V.V.V.week [«belast van 5 t/m 12 Augustus a.s., te bepalen M bedrag op 500,= in totaal. Hterber vraagt te mogen vernemen of bezwaar bel staat tegen een eventueele bebouwing van perceel sectie C no.2509, gelegen aan een zandweg ten Westen van het sportpark "Birkhoven". De Dir.v.Gem. werken adviseert aan den heer Van Nira- wegen mede te deelen, dat op grond van het bepaalde in art.9 der Bouwverorde ning bezwaar bestaat tegen Big** inwil liging van een verzoek om bouwvergun ning. j vraagt toe te staan, dat de bestaande houten scheidingswanden op de verdis- ping van perceel Burg.Grothestraat 25 mogen blijven bestaan tot aan den ti^l dat ook dit perceel tot winkelhuis zal worden ingericht De Dir.v.Gem.werken adviseert op dit verzoek gunstig te beschikken onder voorwaardedat bij een eventueele

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 407