V */f/. BESLISSING I Afdeeling en No. Aanmerkingen ian de eigenaresse van het Carlt on-theaterzijnde de I «Ju.. I.V.Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rot- lerdam, zal worden medegedeeld, dat de ontvangen prijs- 1 l' fcpgave voor uitvoering der werkzaamheden door W.v.d. Telden zoodanig is, dat geen vrijheid kan worden ge- ronden aan dezen de werkzaamheden op te dragen. Indien schter de Secretaris nog weet te bereiken, dat de Hypot heekbank van haar voorwaarde afziet kan het werk wor- len opgedragen aan CJ .v .Hengstum voor een bedrag van 345>. iesloten wordt aan den Raad voor te stellen 28 brand- "L kranen te doen plaatsen en het benoodigde crediet |^u« ;root 1584,= daarbij aan te vragen. Het crediet te ekken uit geldleening af te lossen in 5 jaren. Tbrent de plaats waar de Cömmandopost zal worden ge- iticht heeft het College reeds een beslissing genomen, jen zal de goedkeuring van den Raad moeten worden af ge-1 racht Tet College is van oordeel, dat de wijze van bouwen .1. het plaatsen van een muur tusschen het dubbele woonhuis en de garage, ter plaatse onaesthetisch is, en besluit op dien grond de toestemming te weigeren. Besloten wordt op dit verzoek niet in te gaan en de belasting te bepalen op 150,= per dag, conform het bedrag hetwelk in 1938 is betaald tijdens de te Soes- 'terberg gehouden vermakelijkheden. issj.. [Besloten wordt adressant mede te deelen, dat het Col- C(A. [lege bezwaren heeft tegen de bebouwing van het perceel: |C [op grond van het bepaalde in art.9 der Bouwverordening!. Besloten wordt op het verzoek gunstig te besluiten, echter onder voorwaarde, dat bij een eventueele verbou j'lnS van het pand ook voor een ander doel dan een win kelhuis vervanging van de houten wanden in afscheidin gen van onbrandbaar materiaal zal worden geëischt. G M. I-V xtt\ /Lr>?t>3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 408