Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 402 Dir .v .Gem.werken 403 JLKwak1.1 euwe weg 25, Soest 404 A.B.Ïüeumeijerte| Soest i 405 Afd.Belastingen ter Secretarie 406 407 lied .Heidemaatsohajp pij, te Arnhem DirGem .werken Korte i n h o u bouwing van het pand B.Grothestr.25, ook voor een ander doel dan een winkel huis, vervanging van de houten wand in afscheidingen van onbrandbaar mate riaal zal worden geëischt. brengt rapport uit ontrent de door de fa.v.Thienen gestelde voorwaarden, ij zake grondafstand van perceel sectie H no.1544-1545 gelegen aan de Burg. Grothestraat I'leslo dat d voor doch hande wijst erop dat op een gedeelte van I Doekenlaan, hetwelk van het wegdek ohl daan is, mul zand aanwezig is, en ver I zoekt dit gedeelte stofvrij te maken j en voor het autoverkeer te sluiten, j De Dir.v.Gem.werken deelt bij schrijvi j dd.14 Juni j.1. no.1425 mede dat de klacht van adressant zal worden opge- j heven. biedt aan ter vaststelling: j het primitief kohier vermakelijkheids I belasting 1938 tot een bedrag van:Vijf] I duizend eënhonderd vier en zeventig gulden en acht en negentig cents (Zeg 5174,98) verzoekt een voorschot te voor de werken aan wegen Het benoodigde voorschot 1100,=. verstrekken) en bermen, bedraagt than| vraagt ontheffing van het verbod, inzBkan d ke het oprichten van een pottenbakke-flte ve rij JÉ achter perceel ITieuweweg 25. Door den Commandant der Vri jw. Br andwei van Soest en den Dir ,v .Gem.werken woril gunstig advies uitgebracht. Aan h dicht door et k steld biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen! Het gi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 409