i? JU- f/y/S. t er bod, inzj )ttenbakke-| /eg 25. j w.Br and we J werken worcl ilte van dei wegdek oni isen ver-f srstrekken j bermen. Iraagt thaii mi ge ver- mgezeld j m adviesesl BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen tnestr .25, n een winlceL aten wandej ndbaar mate J 3esloten wordt aan de fam.v.Thienen mede te deelen, liat de voorwaarde zooals die door haar zijn gesteld Ivoor de gemeente grootendeels onaanvaardbaar zijn, ldoch dat de gemeente steeds bereid isPViadere onder- Ihandeling te tredaa |Aan den Raad zal worden voorgesteld de ontheffing te verleenen. Aan het bezwaar zal worden tegemoet gekomen door he" dicht planten van den ouden weg een en ander als door den Dir.Gem.werken bedoeld. Het kohier wordt ten bedrage van 5174,98 vastge steld. Het gevraagde voorschot ad 1100,= wordt verleend. C-elet op het 21 Juni 1939 aanvragen willigen. advies nos .72 van Bouw- en Woningtoezicht dd 81 83 en 82 wordt besloten de nos.1/1592, 2/53O, 1/1601 en 1/1600 in te V «yj/. v "39- 1*- l "V' XbbCj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 410