Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 408 Ged.Staten van Utrecht 109 fa.J.G.J.ïüiegt en Zonen, te A'dam 410 411 412 Afd.Belastingen ter Secretarie Best .Gyr. nastiekver "De Soester Turn- c lub Insp.v.politie te Soest 413 Dirv;Genwerken deelen mede, dat de Commissie van Overleg inzake de gemeentehegrootin gen van oordeel is dat het voor 1339 geraamde bedrag van 129.600,= we gens uitgaven voor steunverleening en werkverschaffing aan werkloozen, waarin het werkloosheidssubsidiefondi bijdraagt, terug kan worden gebracht tot 96.000,=, terwijl de commissie zich met het bedrag van 400,= we gens uitgaven voor steunverleening aan kleine boeren (groep B)voorzoo ver het werkloosheidssubsidiefonds daarin bijdraagt, kan vereenigen. doet aanb aansprake behoeve d van ƒ72, contract staat te kering vo schade te van 17, c ntract. ieding voor een wettelijke lijkheidsverzekering ten er gemeente tegen een pre ih' per jaar bij tienjarig Voorts deelt zij mede in zijn een aanvullende verze- or dekking van vermogens- sluiten tegen een premie 90 per jaar bij 10-jarig biedt aan ter vaststelling het 1e suppl.kohier hondenbelasting 19399 tot een bedrag van: Veertig gulden (Zegge 40,=} vraagt toestemming tot het houden van een verloting, waartegen van po- litiewege geen bezwaar bestaat. zendt een 8-tal declaraties in wegem door hem ten behoeve der gemeente bij v orschot gedane uit gaven tot een bedrag van 85,71. zendt in een voorstel tot wijziging van het z.g.perceleeringsplan 't Kar' met betrekking tot het gedeelte aan de Laanstraat-Albert Hahnweg. Een en ander houdt verband met de aanvrage om verkoop van perceel 41 ingediend door Eemlahd en Gooi voor den op- drac tgever .van Breukelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 413