fy/dhd r BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen sie van begrootin- voor 1939 600we-j rleening rkloozen, .bsidief ondi n gebracht commissie! 400,= we- rleening voorzoo diefonds enigen. ettelijke i ing ten i een pre li enjarig j mede in nde verze-j rmogens- i premie 3-jarig het 1 e ig 1939, 5 gulden houden m van po- j aat Aan Gedeputeerde Staten zal worden medegedeeld dat het College zich met de voorgestelde verlaging niet kan vereenigen. Eventueel zou met een verlaging tot 110.000,= genoegen kunnen worden genomen. Het Col- llege is van oordeel, dat dit bedrag absoluut noodig zal zijn, aangezien regelmatig werkloozen werkzaam zijn aan het object in de Geldersche Vallei en de werkloosheid in deze gemeente het noodig naakt dat naar nieuwe objecten wordt uitgezien. i in wegen imeente ■en tot ri jziging ,an 't Har' elte aan g. Een en aanvrage ingediend en op- Van deze aanbieding wordt geen gebruik ge"naakt Vf 4^/^- 'ziSs het kohier wordt vastgesteld tot een bedrag groot 40,=. 3e gevraagde toestemming wordt verleend V oh V 3 3e overgelegde declaraties worden goedgekeurd tot een Y —bedrag van 85,71. Tot terugbetaling kan worden ■overgegaan. _et het betreffende voorstel gaat het College accoord jet perceel gronds zal aan Van Breulcelen in koop wor den aangeboden tegen een bedrag van 3,= per IvI2 V iij flL/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 414