Volg num- Afzender of voorsteller Korte mer 414 415 416. uriffier van het A btenar enger echt te s-Gravenhs.ge Dir ,v .Gem.werken rechn.Ambt.h/h Gashedr.te Soest 417 Afd.Belastingen ter Secretarie 418 Bewoners v/d holen- straat O.Z. 419 420 N.V. "Iiabeg" Utrecht otorclub A'foort en Omstreken te Amersfoort brengt ter kennis: 1 edat de behandeling der twistgeding gen tusschen a. P. r.Blaas en Burg.en ïïeth.v.Soest b. W.v.Veeren en Burg.en Weth.v.Soest zal plaats hebben op Vr i j dag50 Juni 1939, des n.m.5 uur te Utrecht. odat de stukken, betrekking hebbe.:, op voormelde twistgedingen, ter inzage zijn nedergelegd gedurende zes werkda gen gerekend van 21 Juni 1959 af bericht naar aanleiding van het adres van .Vos c.s., waarbij verzocht wordt om wijziging van de verordening, houdei de bepalingen tegen het afgraven van terreinen en het graven naar zand, leei grind en keien. Geadviseerd wordt op de voorgestelde wijzigingen niet in te gaan. deelt mede dat door hem en het verdere personeel van het gasbedrijf op 20 en 21 Juni 1959 een bezoek zal worden ge bracht aan de Automatic Screw Works te Nijmegen, waarbij van de bedrijfsauto zal worden gebruik gemaakt biedt aan ter vaststelling het 2e suppl 'kohier schoolgeld 1958/'59, tot een te drag van: Vierhonderd achttien gulden en drie en tachtig cents (Zegge 418$ Be gemeente-ontvanger adviseert den termijn van invordering vast te steils op 1 September 1939. verzoeken de benaming olenstraat 0.2. te veranderen in Prinses Beatrixlaan. biedt zich nogmaals aan voor het same» stellen van een rioleeringsplan voor de gemeente Soest. vraagt terugbetaling van de gestorte waarborgsom van 25, Be Bir.v.Gem. werken brengt terzake gunstig advies uit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 415