'M'' twist gedin. ;h.v.Soest ith.v .Soest MM 30 Juni -cht :ing hebbem ter inzage zes werkda- 39 af. het adres zocht wordt ning, houdei raven van r zandleei rgestelde het verdere f op 20 en worden ge- 3w Works te Iri jf sauto iet 2e supjj tot een be ien gulden 5gge 4-18$ ;ert den te stelle: straat 0.Z.| .trixlaan. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen an een en ander wordt kennisgenomen. Voorts wordt be- Jloten deze aangelegenlieid op de zitting van de zijde lan het College niet te verdedigen. ZY/é> 3esloten wordt op dit verzoek niet in te gaan. Aan l en Raad zal mitsdien worden voorgesteld deze verorde- ing volledig te handhaven. J' nv» ennis ge nomen, O/Af. Iet 2e suppl. kohier schoolgeld 1938/1939 wordt vastge-i iteld tot een bedrag van 4-18,89. Oen termijn van in- f /■ordering v/ordt vastgesteld op 1 Septe ber 1939. |Aan den Raad zal worden voorgesteld op dit verzoek niet in te gaan. Gelijktijdig met dit voorstel zal aan en Raad worden voorgesteld de toevoegingen Oostzijde n Lestzijde aan het woord Molenstraat te laten ver- allen en te besluiten aan bedoelde wegen de benaming te geven van Molenstraat. het same?.rf^ennisgenomen. Op de aanbieding zal niet worden inge- lan voor aan* V it gestorte ir.v.Geia. g advies -et terugbetaling wordt besloten. a ixsv. Z/Y CL/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 416