Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u 421 De gemeente-gene ejs- heer J.H.A.Rupertj, te Soest deelt met betrekking tot het ziekte-Brlet geval van Mej.A.C.van de Giessen mecleBverlo dat hij thans nog niet met zekerheid Bioclrt kan uitmaken of diensthervatting al Bverlc dan niet uitgesloten moet worden ge-Boen acht en stelt voor de controle na dri| maanden weer te doen plaats hebben. 422 Dir.v.Gem.werken 423 De K.H.Kerkvoogdij! rapporteert omtrent den voorgenomen bouw van een garage op perceel sectiel C no.2102 ged., gelegen aan de Barto-| lottilaan door de heeren G.v.d.Hoef ej D.C.Stam. komt, daartoe uitgenoodigdin de ver gadering. Aanwezig zijn de heeren Quief en J.Veenendaal- De Voorzitter weth.Gasille deelt de b doeling van de uitnoodiging mede. Het gaat om de vraag of de kinderen van 3e; openbare school vanwege het gevaar op den drukken rijksweg voor het bezoeken; der school gebruik zouden kunnen en gen maken van het pad loopende langs ij Ilerv.BegraafplaatsDaarbij komt nog het feit, dat er plannen gemaakt woïm om in die buurt een neutrale bijzonde re school te stichten. Het motief daar toe zou gelegen zijn in de groote af standen doch ook in het gevaar voor dej kinderen, hetwelk thans bestaat. Een nieuwe school zou tot gevolg hebben dat zoowel de o.l.school als de schoof aan de Driehoeksweg ontvolkt zouden worden. ïïeth. |Hoef lkelij Iden b liot d garag in he hui s Igeleg heeft bouwe garag ninge het v komen de Sc! veree tiete D.C.S' rage Barto. den V' I wordt [het v/i de ga] van hi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 417