V iet ziekte riessen mede zekerheid -atting al worden ge- role na dm s hebben. orgenomen ceel sectie n de Barto- .v.d.Hoef ei BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen Eet aan Nejj .v.d .Giessen verleende ziekteverlof wordt ft§aVs. [verlengd xnet drie maanden, zulks ingaande 17 Mei 1939.^ Koekt nadien blijken, dat weder verlenging van ziekt et- verlof noodig is dan za.1 dat dienen te blijken uit een geneeskundige verklaring. in de ver deer en 3uici deelt de be* mede. Het eren van de gevaar op ït bezoeken innen en mo ide langs i komt nog laakt wordej bijzonde-j ïotief daaJ' ;roote af- .ar voor de; aatEen hebben de school; zouden Weth.Gasille deelt mede, dat de bouwondernemer G-.v.d. Hoef hem heden heeft medegedeeld, dat in zijn oorspron kelijk ingediende bouwplan rekening was gehouden met den bouw van een garage op een afstand van 3 meter 'tot de zijerfafscheiding en de linkerzijgevel van de j garage was geplaatst op een afstand van circa 1 meter in het verlengde van den rechterzijgevel van het wooni- huis. Een en ander wordt nader aangeduid op een over gelegde situatieteekening. De Schoonheidscommissie heeft echter bezwaar gemaakt tegen deze wijze van bouwen en in verband daarmede is door den bouwer de garage, op de bij het College ingediende bouwteeke- ningen, zoodanig geprojecteerd, dat de voorgevel in het verlengde van den achtergevel van het woonhuis zal komen te staan. Aangezien het College het standpunt van de Schoonheidscommissie niet deelt, doch zich wel kan vereen igen met den bouw volgens de overgelegde situa tieteekening wordt alsnog aan de heeren G.vd.Hoef en D.C.Stam vergunning verleend voor den bouw van een ga f- rage op perceel sectie C no.2102 gedgelegen aan de Bartolottilaan onder voorwaarde, dat de garage met den voorgevel op een afstand van ongeveer 1 meter wordt geplaatst evenwijdig aan den chtergevel van het woonhuis op dat -oerceel en de linker zijgevel van |de garage in het verlengde van den rechterzijgevel wan het woonhuis komt te staan. a-^( De heer Quick deelt mede, dat de Kerkvoogdij in het voorjaar besloten heeft de akker bij de begraafplaats te trekken. Bij die gelegenheid is de zelfde vraag reeds ter sprake gebracht met resultaat dat daar unaniem afwijzend op is beschikt. Eind Augustus wordt met de werkzaamheden begonnen. Sprekers meening is dag langs de begraafplaats gewijde rust moet heersclien en geen gejoel van kinderen. 7eth.de Bruijn wijst op de financieele bezwaren van schoolbouv en exploitatie. Dit zou een greep in de belastingpenningen beteekenen. De plannen tot school-j jouw steunen op het motief gevaar voor de kinderen. Ais het gemeentebestuur in beginsel een verklaring pan de Kerkvoogdy kon verkrijgen, dat van een pad ge bruik gemaakt kan worden, kan daarvan gebruik gemaakt worden. Het Kerkbestuur kan volledig schadeloos ge- pteld worden en zou de gemeenschap een groote dienst bewijzen. De lieer Quick zegt dat hij bereid is de Kerkvoogdij i$L re lichten omtrent deze bespreking en zegt nader be richt toe. 1/ o-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 418