Volg num mer 424 Afzender of voorsteller Daiu II.C.van der Plas f25 Gemeentesecretaris m Korte inhoud komt in de vergadering naar aanleidij van een daartoe gedaan verzoek. Namens Soest Zuid verzoekt hij het voJ pad langs de Soesterb.straat in beter] toestand te brengen. Wetlx.de Brui jn had vervracht dat de les] v.d.Plas op zijn spreekuur zou zijn g| komen zooals meer gebeurd is. De vre' heeft reeds de volle aandacht van den] wethouder als ook de vrensch om de booJ I men aan de Hartmanlaan op te snoeien, De heer van der Plas zegt d cl t hij bij| het College komt omdat de Alg.Verg. van Soest Zuid zulks heeft besloten. Dan deelt spreker mede dat Soest Zuid| het initiatief genomen heeft om uit oogpunt van geestelijke en moreele heil bewapening te trachten een torenuurver| geplaatst te krijgen in de toren van het nieuwe R.X.Kerkgebouw in Soest ZuiJ Het daartoe gevormde Comité wil met lijsten rond gaan en vraagt daarvoor vergunning. De Voorzitter zegt dat eer.l en ander schriftelijk moet worden aan-] gevraagd. Het College zal de aanvrage alsdan in beschouwing nemen. deelt mede dat de werkzaamheden aan del inrichting der nieuwe bevolkingsadmini] stratie is geëindigd en stelt het Col lege voor I~e j J.H.Notten, die vanaf 1 Nov.1938 als typiste op arbeidsover-f eenkomst is werkzaam geweest, aan te zeggen, dat de overeenkomst ingaande 1 Juli a.s. zal eindigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 419