Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 426 Floralia Vereeni- ging te Soest vraagt beschikbaarstelling van een spaarbankboekje met als eerste in lage een bedrag van 10,= als prijs voor een dit jaar te houden wed strijd in het kweeken van plantjes door schoolkinderen. - Aan cred 427 Min.v.Binnenland- sche Zaken, te 's-Gravehhage doet afschrift toekomen van de geza menlijke beschikking van de Minis ters van Sociale Zaken, Financiën en Binnenlandsche Zaken houdende toe kenning van een voorschot op den over 1938 te verleenen bijzonderen steun uit het Werkloosheidssubsidie- fonds. Kenn 423 B.en W. van Amers foort deelen mede dat hun College over weegt den Raad voor te stellen om in werkverschaffing te laten uitvoeren "het aanleggen van een rijwielpad, loopende vanaf de Vlasakkers via de Stompert naar Soesterberg" en ver zoeken bericht of er van de zijde der gemeente Soest geen bezwaren zijn tot aanleg van genoemd rijwiel-t pad. De Dir.v.Gem.werken brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven dc(, 21 Juni 1939, no.2377. Het leg teek gest de b tot i fend< Soes' voer word werk: 429 C.J.van der Donk e.a. Soesterberg dienen een klacht in omtrent de aan wezigheid van ratten tengevolge van de afbraak van den hondenkennel bij het perceel Amersfoortschestraat 23, en verzoeken te dezer zake maatrege len te treffen. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.21 Juni 1939, no.1429- Adre zake te A het is V' 430 Ver.v.Nat.Veilig heid-den Haag adviseert van gemeentewege een bro chure, ter propageering van de voor- raadvorming van levensmiddelen door particulieren, te doen verspreiden. Aang in d vers deze 431 1e afdeeling biedt ter vaststelling aan het ont werp van een aan de Stichtsche Mar- garinefabriek te Soesterberg te verj leenen vergunning tot het plaatsen, verplaatsen en vervangen van eenige krachtwerktuigen in perceel Amers foortschestraat 76, kad.bek.sectie E no.1839. Het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 423