van een rste in- als prijs n wed- lantjes Afdeeling Aanmerkingen Aan den Raad zal worden voorgesteld het benoodigde crediet ad 10,= beschikbaar te stellen. l^2 aJ,A n de geza-. e Minis- nanciën en nde toe- op den zonderen ssubsidie4 Kennisgenomen, ;e over- llen om in uitvoeren wielpad, rs via de en ver- e zijde zwaren id rijwiel- mengt hieï hrijven dij, Het College heeft in beginsel geen bezwaar tegen aan- leg van dit pad, overeenkomstig het op de overgelegde i teekening aangegeven tracé. Echter zal het op prijs gesteld worden, wanneer ook de overige eigenaren van de betreffende perceelen gronds hunne toestemming tot aanleg van het pad hebben gegeven, dat de betref fende werkzaamheden op grondgebied van Soest door Soester werkloozen in werkverschaffing worden uitge voerd. Gaarne zal van de gemeente Amersfoort bericht worden ingewacht dat men zich met een zekere samen werking kan vereenigen. mt de aan- ivolge van :ennel bij istraat 2J> i maatrege- rem. werken uit bij no.1429. Adressant zal worden medegedeeld, dat hij zich ter- aJ*t zake zal dienen te wenden tot den gezondheidsdienst k/ te Amersfoort. Voorts zal er op gewezen worden, dat het houden van kippen op zijn erf niet bevorderlijk is voor de bestrijding der aanwezige ratten. i een bro- .n de voor- elen door ■spreiden. 1 het ontr ische Mar- irg te ver plaatsen, ran e enige il Amers- ik.sectie Aangezien het bekend is, dat door eenige winkeliers in deze gemeente een zoodanige brochure reeds werd verspreid, wordt geen aanleiding aanwezig geacht deze zaak alsnog van gemeentewege ter hand te nemen. Het ontwerp wordt vastgesteld. VJj. V' 7/ï>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 424