yy*. *Vv/ nleiding vai ezonden ur van de vesting) id e bewoning straat 7 en berg der e-" S estitutie van asch en /oorden op i aan de dot ïhoudende .en of dooi erberg" wordt uit- Besloten wordt aan de Woningbouwvereeniging "St.Jo- sepb" te verzoeken voor de huidige bewoner van per ceel Andriessestraat 18 een woning in haar complex te Soesterberg beschikbaar te stellen. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Dp het verzoek wordt gunstig beschikt. Aan Weth. asille wordt machtiging verleend om dergelijke ver zoeken in den vervolge af te doen. Van de bescheiden wordt kennisgenomen. Alsnog wordt goedkeuring gehecht aan het onder dagteekening van 26 Juni 1939 4e afd.no.2478, aan den Inspecteur van ie Volksgezondheid te Utrecht gezonden schrijven, in-f ïoudende de mededeeling, dat de mogelijkheid wordt overwogen om den Raad voor te stellen de armenprak tijk te Soesterberg op te dragen aan den heer H.J. Stroband, arts, te Soest, die reeds eenige praktijk te Soesterberg schijnt uit te oefenen. Bij dit schrijven is verzocht mede te deelen of al of niet bezwaar daartegen bestaat. haffing van mjekkers, andweer en van 15 rag van De gevraagde machtiging wordt verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 426