Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 4}7 438 439 440 Commandant Vrijwil lige Brandweer van Soest Directeur van Ge meentewerken te Soest Geneesk.Inspecteur v/d Volksgezondheid. M.V. hederlandsche Spoorwegen te Utrecht deelt mede, op Maandag 19 Juni j.1. /an den chauffeur Arie Vos telefo nisch de mededeeling te hebben ontvan en, dat nabij de Bosstraat een kleine ïoeveelheia poetskatoen lag te bran den en liet ncodig werd geacht dat de irandweer zich daarheen begaf, ten einde dit te blusschen. 'i'er plaatse aangekomen bleek echter, dat van bran niets was te bemerken. Bij rapport van den Ad jInspecteur van politie dd29 Juni '39 wordt door de en medegedeeld, dat Vos terzake is gehoord en dat Vos heeft verklaard ich niet gerechtigd te achten om een| dergelijk brandje te blusschen, aange zien dit tijd vordert en de dienst dan) niet functioneert. deelt mede dat op Zaterdag 10 Juni j-1des namiddags op telefonisch verL oek van den Commandant der in het 3t Jjosephgebouw gelegerde troepen een beerput aldaar is geledigd. Uit deze put zijn 2 tanks verwijderd waarvoor V6,= is verschuldigd. Echter zijn de werklieden H.J.Vos en J.v.Manen met deze werkzaamheden bezig geweest van \y& - 17uur waarvan het grootste ge deelte is besteed aan iiet opsporen /an den put. Aangezien het hier betreft werkzaam- xeden op een vrijen Zaterdagmiddag ad-I /iseert de Directeur de uren vari het overwerk uit te betalen en tevens de meerkosten der putlediging (veroor zaakt door het opsporen van den put) Dp de betrokkenen te verhalen. deelt mede dat het aantal geboorten ie Soest geen vestigingspremie voor de gemeente-vroedvrouw toelaat. Hij verklaart zich bereid op verzoek van iet College te onderzoeken aan welke oorzaak moet worden toegeschreven, dat van de hulp van de vroedvrouw te Soest relatief weinig gebruik wordt gemaakt en na te gaan of er aanlei ding is te dien opzichte maatregelen te nemen. deelt mede, nader besloten te hebben ira aan beide afsluitboomennabij het station Soestaijk, zoogenaamde slag- Lichten te doen aanbrengen. Deze sla^- Lichten zullen de boomen tijdens het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 429