BESLISSING Afdeeling Agnmerkjngen en No. Besloten wordt de stukken ter kennisneming in han- den te stellen van den Directeur van Gemeentewerken met opdracht Aïie Vos daaromtrent te onderhouden. Aan Vos dient dan tevens te worden opgedragen derge lijke kleine brandjes in den vervolge terstond uit te trappen. Ma terugontvangst van de stukken zullen deze in han den worden gesteld van den Commandant der Vrijwilli ge Brandweer, ter kennisneming. Besloten wordt de gemaakte overuren in geld uit te Ta a betalen. Aan den Directeur van Gemeentewerken zal worden gevraagd mede te deelen op -welk tijdstip (dag en uur) verzocht werd de putten te ledigend/of te voorzien was dat de betreffende werkzaamheden op een vrije Zaterdagmiddag moesten worden verricht. Bij bevestigende beantwoor ding zal tevens dienen te worden medegedeeld of de Commandant, die verzocht de putten te ledigen op de omstandigheid van het verrichten van overwerk is ge wezen. en Voorts zal aan den Directeur van Gemeentewerken wor den verzocht over te leggen het register van gemaak te overuren en het verlof hetwelk door de betreffen de personen daarvoor is genoten, vanaf 1 Januari 1939» het College zal gaarne gebruik maken van de door den 4//kvy Inspecteur gedane toezegging een en ander te willen onderzoeken. Kennisgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 430