Volg num mer Afzender of voorstelier Datu m Korte inhoud 441 hirecteur van neentewerken. 442 Ie afdeeling. 443 iitfrJ.Roelse te Jt recht 444 445 Ge- 1.kinderdijk, Birk- straat 6, Soest. j.de Wal, Soester- oergschestraat 65, Soest dalen, gesloten zijn en weder omhoog gaan verlichten. In verband daarmede zal de bij den oostelijken afsluitboom aanwezige lantaarn worden verwijderd. doet een 10-tal declaraties tot een totaalbedrag van ƒ.54,11, toekomen wegens door hem bij voorschot ten be hoeve der gemeente gedane uitgaven. biedt ter vaststelling aan het ont werp van een aan G.J.A.BakkerBaae- makerstraat 25B, te Soesterberg, te verleenen vergunning voor het oprich ten van een banketbakkerij en het daar in plaatsen van een electrischen oven alsmede van een klutsmachine en een amandelwrijf machine inwerking te stellen door een electromotor van 5 P.K. in perceel Bademakerstraat 25B, kadastraal bekend sectie E.no.1965. verzoekt ten behoeve van zijn cliënte Mej.Haage geb.Makkes inhouding van een bedrag ad /.10,= op het loon van G.haage. hit bedrag is haage ver schuldigd uit hoofde van alimentatie en momenteel achterstallig. vraagt de prijs te mogen vernemen van de perceelen gronds, waarop thans de woningen Birkstraat b en staan. vraagt ontheffing van het bepaalde in artikel 15 van üe Bouwveroraening, ten behoeve van den bouw van een bios coop-theater en schouwburg, op per ceel sectie A.no.1790 en 2200, gele gen aan de -burg.Grothestraat he hirecteur van Gemeentewerken brengt gunstig advies uit bij rapport ud. 22 Juni '59, no.2/5.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 431