Jr* r omhoog i daarmede fsluitboom /erwijderd. 3 tot een bekomen jt ten be- iitgaven. het ont- cer, Baae- :bexg, te iet oprich ;n het daar .schen oven ie en een ;ing te -or van g raat 25B, no.196). jn cliënte ing van loon van ;e ver- imentatie nemen van thans ae staan. E S LI S S I N G Afdeeling en No. Aanmerkingen spaalde rordening, n een bios- op per- 30, gele- t. men brengt rt ad. 22 De overgelegde declaraties worden goedgekeurd tot een bedrag van ƒ.50,56. ïot terugbetaling van dit bedrag wordt besloten. Omtrent de overgelegde declaratie ad ƒ.5,75 inzake aankoop van een landkaart zal aan den directeur van Gemeentewerken worden verzocht de nood zakelijkheid van de aanschaffing daarvan aan te toonen. Het ontwerp wordt vastgesteld. 'oJf. nan Mr.Boelse zal worden medegedeeld, dat uit een inge stelö onderzoek gebleken is, dat door naage regelma- tig het verschuldigde aan Mej.Makkes is voldaan. In /U verband daarmede acht het College geen termen aanwezig terzake tusschenkomst te verleenen. Aan kinderdijk zal worden medegedeeld, dat hem tot 1 September a.s. het recht van voorkeur op den koop van dit perceel gronds wordt gegeven. Baarbij zal hem te vens worden medegedeeld, dat zoo spoedig mogelijk de koopprijs te zijner kennis zal worden gebracht. Voorts worden de stukken in handen gesteld van de Com missie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan, om advies. Adressant zal worden medegedeeld, dat het College al vorens op zyn verzoek een beslissing te nemen, een verklaring van den eigenaar van het betreffende per ceel tegemoet ziet, waaruit blijkt dat door dezen ken nis wordt gedragen van het gedane verzoek om onthef fing van het bepaalde in art.15 der Bouwverordening.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 432