Volg- num- 1 Afzender of voorsteller j Datum mer j j Korte inhoud 446 447 44Ö 449 C.Buttenberg. Birecteur van Ge meentewerken. Gemeente-Secreta ris Bestuur woningbouw- vereeniging "Goed i< onen" verzoekt hem alsnog een vergunning tot afgraving van zijn terrein, kadas traal bekend als sectie H.no.740 te verleenen. adviseert wederom de door W.van Asch, Beukenlaan 17 gevraagde ontheffing in zake afgraving van terreinen te weige ren. vraagt goed te keuren, dat voor het verstrekken van inlichtingen uit het bevolkingsregister aan de P.U.B.M. een bedrag in rekening wordt gebracnt gelijk aan de in de legesverordening yastgestelde gereduceerde bedragen voor het verstrekken van inlichtin gen aan openbare lichamen. deelt mede dat 10 bewoners genoegen hebben genomen met het treffen eenei Schaderegeling als gevolg van afstand van grond, en dat 10 andere bewoners een afwacntende houding aannemen. Voorts is ingekomen een adres van be- ianghebbende-bewonersinhoudende de jrededeeling dat het besprokene tus- Schen het bestuur van "Goed monen" en B.en »7'. betreffende grondafstand niet de goedkeuring heeft eener ledenver gadering, zoodat zij het op prijs zou den stellen dat geen besluiten door iö.en W. en den Baad dienaangaande wei den genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 433