gunning in, kadas- lo.740 te .van Asch, heffing in n te weige> voor het n uit het U i*j M t gebracnt ordening edragen lichtin- genoegen fen eener an afstand bewoners nemen, es van be- udende de ene tus- kiionen" en stand niet ledenver- prijs zou ten door gaande wcr Afdeeling en No BESLISSING Aanmerkingen onder intrekking van de terzake in de vergadering van Mei lyj$9 genomen beslissing wordt aan fiutten- 'oerg alsnog ontheffing verleend van de verbodsbepa ling inzake het afgraven van zijn terrein, kadastraa bekend sectie H.no.740, onder de voorwaarden welke zijn opgenomen in het ontwerp-besluithiernevens ge voegdhetwelk door de vergadering wordt goedgekeur Aan van Asch wordt ontheffing verleend onder de vco waarden vermeld in het ontwerp-besluithetwelk hier nevens is gevoegd, en door de vergadering wordt goed gekeurd De gevraagde &oedkeuring wordt verleend. Besloten wordt aan het bestuur der houwvereeniging alsnog te verzoeken een besluit van de ledenvergade ring tot grondafstand te vragen. Be ontwerp-brief wordt goedgekeurd. /- <r/é>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 434