Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 450 451 G.H.Assink, te Soest Helden der zee fonps Dorus Rijkers", Htrecht 452 Ivlinister van ïïcono miserie Zaken. 455 454 455 I.de Prank. J.Bichwald, te B oe s t Leider van het Zo- me r-oefenkamp voor moreele en geeste lijke herbewapening Alhier. Korte inhoud deelt mede, dat hij gedurende de maanc Juni .40,= inkomen heeft genoten. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte (speldjesdag) ten be hoeve van het Helden der zee fonds "Dorus Rijkers", zulks op een nader te bepalen dag in 1939* De Inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. deelt mede, dat geen behoefte meer b< staat aan ae bij artikel 9 lid 0 tier Winkelsluitingswet, gedurende den tijc dat ingevolge buitengewone oproeping dienstplicntigen oneer de wapenen zijr. door het College verleende ontheffin inzake het verkoopen van voorwerpen en stoffen aan militairen en de mili taire overneid, nh sluitingstijd der winkels Verzocht wordt de bestaande ontheffing in te trekken. doet afstand van net te zijnen name staande verlof A geldende voor het restaurant - de bioscoopzaal en de bovenzaal van perceel Burg.Grothe- straat 3^* vraagt een verlof A voor de navolgen de localiteiten van het perceel Burg' Grothestraat het restaurant - de bioscoopzaal en de bovenzaal. vraagt, in verband met de van 2Ö/7 - 8/8 a.s. op het landgoed Pijnenburg, alhier, te houden bijeenkomst: 1. ontheffing van de betreffende be paling der legesverordening waarip staat voorgeschreven, dat voor liet kampeeren een bedrag van 1,= pet week en per tent verschuldigd is; 2. toestemming tot net plaatsen van "richtingaanwijzers" vanaf de hal-i te Wieuweweg via Bosstraat - tot den Wiekslooterweg en vanaf den betonweg Baarn-Utrecht tot aan het landgoed; 3. toestemming voor het gebruiken van een tankwagen, teneinde den kam peerders water te kunnen verstred' ken. Besloten betalen. Het verz Besloten Het betre Verlof A localitei ad ad 2. 1 kan nie toe pla t .w van de slo loo toe ten Zoowel om king van gen met d< ad 3,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 437