Volg- j num- Afzender of voorsteller mer 456 457 458 459 460 461 462 1e afdeeling. Datum Inspecteur v.d. Volksgezondheid Volkshuisvesting) te De Bilt. C.Higlerheide-; weg 78, Soest. P.M.Ünserink e.a. bewoners van den Oude Utrechtsche- weg. J.W.Adams te Soest noofd felefoondis- txict Amsterdam. Geneeskundig In specteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheic. te Utrecht. Korte i n h o u biedt ter vaststelling aan het ont werp van een aan J.L.kwak, Bieuweweg 25, te Soest, te vexleenen vergunning tot het oprichten van een pottenbak kerij en het daarin plaatsen van een oven, achter perceel Nieuweweg 25, kadastraal bekend sectie H.no.5b55« adviseert den Baad voor te stellen den ontruimingsterrnijn van de aan den Verlengde kolonieweg en het Driftje gelegen onbewoonbaar verklaarde wonin gen, te verlengen met ten hoogste één jaar. vraagt toestemming om een wijziging aan te brengen in het kelderplan van het door hem te bouwen woonnuis, aan de Van Beuningenlaan, op perceel sec tie G.no.1660. Be Directeur van Gemeentewerken brengt jgunstig advies uit bij rapport dd. 28 Duni 1959» no.5. verzoeken den Baad verbetering van der. iüude Utrecntscneweg. Be Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven jdd. 29 Juni 1959, no.1432. vraagt uitstel van betaling van de verschuldigde pachtsom van het aan den Lange Brinkweg gelegen perceel igronds deelt mede dat binnenkort moet worden overgegaan tot het leggen van een te lefoonkabel Be Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 29 Juni 1959, no.794. zendt antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd. 26 Ju- hi j.1. betreffende de voorziening de geneeskundige armenverzorging te Soesterberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 439