j ont- uweweg ■gunning ■enbak- in een 25, 5655. Hen ,an den iftje e wonin- ste BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen Het ontwerp wordt vastgesteld Besloten wordt den Raad voor te stellen den termijn te verlengen tot 1 Dec.1959» gmg an van saan el sec- Besloten wordt toestemming hiervoor te verleenen, con-/A^ form het advies van den Directeur van Gemeentewerken J. van 28 Juni 1959, no.5. n brengt dd. 28 van der. a brengt rijven 1 de aan ie el Besloten wordt den Raad te adviseeren hun College te machtigen adressanten te berichten dat het in hun voornemen ligt op de begrooting 1940 de noodige gel den voor verbetering van dit wegdek uit te trekken, aangezien er thans geen middelen hiervoor beschikbaar zijn. Besloten wordt uitstel van betaling te verleenen tot /'y' 1 September 1939* ■*<- is-zi -eptember 1959- i/anger uitstel zal onder geen voorwaarde worden ver leend worden ien te- l brengt 'ijven van 26 Ja- ing in g te Besloten wordt mede te deelen, dat hiertegen geen be-/'s* zwaar bestaat, mits met den Directeur van Gemeente- werken overleg wordt gepleegd en aan genoemden Direc teur van den aanvang der werkzaamheden wordt kennis gegeven. Besloten wordt het oordeel van den gemeentegeneesheer yictylr te vragen omtrent een eventueel voorstel aan den Raad om de armenpractijk te Soesterberg tijdelijk op te //Ij. p gen aan den heer H.J.Strobandarts te Soest, die ee+ nige practijk te Soesterberg uitoefent.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 440