Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 465 464 465 466 467 468 469 Minister van Bin- nenlandsche Zaken Directeur van Ge- me entewerken. Intendant van het Particulier Paleis en Domein Soestdijfc Prov.ütr.Electr te Utrecht. Bestuur der Maria-*- school te Soestdijk- Voetbalvereniging Soest Esvac Combi-f natie Directeur van Ge meentewerken. Korte i n h o u zendt een afschrift van een door hem aan de onder zijn Departement ressor- teerende diensten en instellingen ge zonden rondschrijven, met betrekking tot de te verwachten heugelijke gebeur tenis in het Prinselijk gezin. zendt een verbouwingsplan van de ga rage van Gemeentewerken ten behoeve van de brandweer. zie achterzijde van deze notulen) zendt antwoord op het schrijven van B, en W. dd. 25 Mei 1959 inzake het in eigendom overnemen van de Stadhouders laan. deelt mede, voornemens te zijn in de Van W'eedestraat en de Burg.Grothestraai zoowel aan de noord- als aan de zuid zijde, een hoogspanningskabel te leg gen en een laagspanningsverdeelkastje óp betonnen voetstuk te plaatsen in (ie Emmalaan. Een en ander is aangege ven op een overgelegde teekening. Verzocht wordt mede te deelen of hier tegen bezwaar bestaat. De Directeur van Gemeentewerken brengt terzake gun stig advies uit, bij rapport dd. 50 juni 1959, no.1271. zendt begrooting van kosten en omschrij ving der posten betreffende de recon structie van en eenige werkzaamheden aan de Mariaschool Verzocht wordt in afwachting van de inzending van de aanvrage tot crediet verstrekking, deze bescheiden thans reeds aan een onderzoek te onderwer pen. deelt mede voor een bedrag van /.1165( de werken te willen uitvoeren, verbon den aan het vergrooten van het voetbai veld aan de Bchrikslaan. biedt ter behandeling aan een verzoek pm bouwvergunning, vergezeld van de hoodige teekeningen en adviezen. Besloten rekening In verba: Baad een einde aa; nen bere: Het hier] voortganj dige wijzi jostigd i Besloten te vrage] Besloten van deze Omtrent malaan wi ïerken t« wezige bc Be beschf teur van laandag brengen teur van besproker gehouden Voorts zai stuur mei plegen vj te houder 11 uur. Besloten mede te c "Voetbad deze vere noodig vc aanneemt aanneming den, mede 1959, die ander wor Gelet op in te wi]

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 441