BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt met den inhoud van dit rondschrijven rekening te houden. In verband hiermede wordt besloten reeds nu aan den Baad een crediet te vragen van ƒ.0,25 per kind, ten einde aan dé schoolkinderen een feestelijkheid te kun nen bereiden. Het hiernevens gevoegd plan zal voorloopig geen voortgang hebben; aangezien slechts op zeer eenvou dige wijze in een en ander zal worden voorzien en be kostigd zal worden uit den gewonen dienst 1959* Besloten wordt aan het Staatsboschbeheer een taxatie te vragen voor de hout opstand der Stadhouderslaan. Besloten wordt mede te deelen, dat tegen den aanleg van deze kabels geen bezwaar bestaat. Omtrent de plaatsing van een verdeelkastje in de Em- malaan ware overleg met den Wethouder van Openbare Werken te plegen zulks in verband met de aldaar aan wezige bebouwing en de afronding van de Emmalaan. r Be bescheiden worden in handen gesteld van den Direc- *y^- teur van Gemeentewerken met opdracht daarcV&r vóór Maandag 10 Juli a.s. advies aan het College uit te brengen, opdat diens advies met hem en den Inspec teur van Bouw- en Woningtoezicht zal kunnen worden besproken in de vergadering van het College, welke gehouden wordt op Maandagmiddag 10 Juli a.s. om 2 uu Voorts zal een vertegenwoordiging van het schoolbe stuur met den architect worden uitgenoodigd voer het plegen van overleg in de vergadering van het College te houden op Dinsdag 11 Juli a.s. des voormiddags om 11 uur Besloten wordt aan den Directeur van Gemeentewerken mede te deelen, dat het College in beginsel met de "Voetbalvereeniging S.E.C." is overeengekomen, dat deze vereeniging de uitvoering van de werkzaamheden, noodig voor het vergrooten van het voetbalveld, zelf aanneemt. Door den Directeur van Gemeentewerken zal aannemingssom, alsmede de omschrijving der werkzaamhe den, medegedeeld door S.E.C. bij schrijven van 3 Juli 1939, dienen te worden gecontroleerd. Omtrent een en ander wordt een rapport tegemoet gezien. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nó. c'< wordt besloten de aanvrage no.1 ln te willigen. 'yD. de 5~ ^3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 442