Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 470 471 472 473 474 475 E.C.Bartstra e.a. bewoners van per- ceelen a/d Noorder weg te Soest Dir.der Ver.tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden, A'dam. Bestuur der afdee- lingen Soest van de Ned.Ver.tot afschaf fing van alcoholisjche dranken en van de Nationale Chr.Ge heelonthouders Ver J.G.van Dijen, Heu- velweg 37, Soest. Ver.voor aanleg en onderhoud van rijwiel paden in "Gooi en Eemland" te Baarn. D.W.H.Patijn,te Baarn. verzoeken maatregelen te nemen tot opheffing van de onaangename geur, welke in de omgeving van den Noorder!» weg heerscht, en welke veroorzaakt wordt door de vervuiling van de lang den Noorderweg loopende sloot. Voort wordt verzocht langs dezen weg nog een straatlantaarn te plaatsen. De Directeur van Gemeentewerken breng terzake advies uit bij rapport dd. 1 Juli 1939, no.1431 verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, ten behoeve der Ver, tot werkverschaffing aan hulpbehoe vende blinden, zulks in de maanden Juli, Augustus of September a.s. De Inspecteur van politie adviseert tot NIET inwilliging van het verzoek, verzoeken een subsidie van de gemeent te te mogen ontvangen, gelijkelijk te verdeelen onder beide organisaties. beklaagt zich over het ophalen van asch en vuilnis door Arie Vos. De Directeur van Gemeentewerken brengt rapport uit bij schrijven van 3 Juli 1939, no.916. Uit dit schrijven blijkt, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de heer van Dijen tracht het vuilnis van de bewoonster van perceel Heuvelweg 37a op zijn naai met den vuilnisdienst mede te geven. In verband daarmede is door Vos ge weigerd één emmer vuilnis mede te ner men. zendtin verband met een door de ge' meente voor het jaar 1940 te verlee- nen subsidie, een exemplaar der be grooting voor dat jaar. verzoekt alsnog in de verklaring van afstand van grond van perceel sectie A.no.1698 aan de Van Weedustraat, air hier, de bepaling op te nemen, dat ef geheel nieuw hek zal worden geplaats" De Directeur van Gemeentewerken brengt terzake advies uit bij rapport m Beslote: euvel vi in het ge beke: werken onderhoi jaar te de oploi te plaa breid in. Op het advies Beslote van dezi grootim Aangezi dat het College legenhe Beslote bij de b Beslote advies Juli 19

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 445