ATdeeling BESLISSING Aanmerking-en Besloten wordt adressanten mede te deelen, dat het euvel van de sloot langs den Noorderweg, hetwelk zich in het bijzonder voordoet bij warm weer, aan het Colle- V ihh'x. ge bekend is, en dat aan den Directeur van Gemeente werken opdracht is gegeven, behalve het jaarlijksch onderhoud van deze sloot, deze nog eenige malen per jaar te reinigen, zoolang het rioleeringsplan niet in de oplossing voorziet. Het verzoek nog een lantaarn te plaatsen zal behandeld worden bij de algeheele uit» breiding der straatverlichting. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt conform het advies van den Inspecteur van politie. ~r/ï /i /So8 Besloten wordt den Raad voor te stellen de behandeling y van deze subsidie-aanvrage uit te stellen tot de be- J grooting 1940 aan de orde wordt gesteld. <f Aangezien er bij het College gerechte twijfel bestaat, dat het hier huisvuil van perceel 37 betreft, kan het v College voorshands geen termen vinden op deze aange- «yh. legenheid verder in te gaan. Besloten wordt de subsidie-aanvrage te behandelen V: cl/ Bij de begrooting 1940. Besloten wordt adressant te berichten conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken van 4 Juli 1939 nr.1421

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 446