Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datu m 484 485 486 487 488 489 490 Commandant van 12e Comp.Lu.Mitr Ned.Ver."E.H.B.0.*f afd.Soest R.K.Bouwvereeni- - ging "St.Joseph" Centraal Verificav tiebureau, 's-G-raf venhage Chef afd.Sociale Zaken. Directeur van Gei meentewerken. W.Cornax, Koningiiji nelaan 42, Soest. Korte i n h o u bericht, dat het 1/I0e gedeelte, groot 800 M2 van het aan M.Coutu rier verhuurde perceel, kadastraal bekend als sectie E.nr.2141 door hen voor militaire doeleinden op 11 April 1939 in gebruik is genomen. deelt mede zich niet te kunnen veree- nigen met het raadsbesluit dd. 18 Jan 1939, betreffende de wijziging van het raadsbesluit dd. 23 Mei 1934 tot bele ging van de reserve voor de aanschaf fing van een nieuwe ziekenauto bij de gemeente deelt mede besloten te hebben de eini beslissing van de huuropzegging van de woning bewoond door wed.H.van Dor sten, door de woningstichting "Ons Be lang"af te wachten. deelt mede op 10 Mei 1939 de kas en boeken van den gemeente-ontvanger te hebben opgenomen en rapporteert hier over verzoekt de afbetaling te regelen van de door J.C.van Vugt-Wolters ver schuldigde gelden wegens haar verple ging in het krankzinnigengesticht W.A.Hoeve adviseert aan l.M.Verzaal, Burg.GrO' thestraat 57, alhier, een aanschrij ving te zenden, tot het treffen van voorzieningen aan den roetvanger op den schoorsteen van zijn bakkerij, zulls ter opheffing van de hinder welke de omwonenden thans van den afgevoerden rook ondervinden. deelt mede dat er bezwaren zijn om zij11 winkelhuis uit te breiden in verband met de aan de bouwvergunning verbon den voorwaarden, en verzoekt hem te dezer zake tegemoet te komen. De Directeur van Gemeentewerken brengf hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 7 Juli 1939, no.30. Beslotei schrijvei Besloter dat tot dat voor Vereenig Januari lege zijn eeniging alsnog m kunnen v Besloten ging "St "Ons Bel berichte doen. Kennisge Besloten passen, Besloten advies vj li 1939, Besloten gaan, doe form het laatstelj,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 449