senlgen- rfu.fi? WaA. </ps- 5 U BESLISSING Afdeeling S en No. nmerkingen Het College kan zich met de arbeidsovereenkomst ver- Besloten wordt den Baad voor te stellen een riolee- i? ring, zooals omschreven in het rapport van den Direc-^- teur van Gemeentewerken, aldaar te aoen aanbrengen. De kosten zullen .730,= bedragen. Omtrent dit besluit zal het advies van de Commissie voor de openbare wer ken worden gevraagd. Ju irt 25 van de verordening op de geneeskundige armen- r Besloten wordt aan declarant een schrijven te zenden, dat het College van oordeel is, dat hij op grond van verzorging tot deze werkzaamheden verplicht is, zen der hiervoor een bijzondere vergoeding te declareeren. Besloten wordt nogmaals te trachten, dat deze vergoe- ding verminderd wordt. Een schrijven, in ontwerp hier- nevens gevoegd, wordt goedgekeurd. Aldus wordt besloten. Besloten wordt den gemeente-ontvanger mede te deelen, 7.' dat het College geen bezwaar heeft tegen verhooging van dit voorschot en te gelegener tijd den Baad een desbetreffend voorstel zal doen. Besloten wordt aan J.J?loor een aanschrijving te zen- 1/ den, dat door hem overeenkomstig het bepaalde in artfl. 74 der bouwverordening, het rookkanaal van den keu- kenschoorsteen van het perceel Üoesterbergschestraat 70, onder een hoek van niet minder dan 45o met het horizontale vlak op de loodrecht op de verdieping op gaande schoorsteen moet worden aangesloten en op ae slaapkamer van een veegluikje moet worden voorzien. Hierbij moet overeenkomstig het bepaalde in art.76 der bouwverordening worden zorggedragen, dat een kogel met een midellijn van 0,15 M. door het geheele kanaal gemakkelijk op en neer kan worden bewogen. -U CT T» »y* ."J T* M tJ» rt -W /~3 »-l -1 V, /X y~V >-» ,-*V /-*• M y-4 M iri. Irt W /-v<"1 *U

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 44