9-fa/r. BESLISSING Aideeling en Nc Aanmerkingen te Coutu- traal oor hem 11 April ri veree- 18 Jan van het tot hele; anschaf- o bij de de eind ig van iran Dor- "Ons Be kas en ager te rt bier alen ars ver- verple Lcht 'g.Gro j cbr ij- en van ?er op 'ijzU^s ïlke de roerden om zij" rerband rerbon- ïem te ;n bre^| ïrijven Besloten wordt te berichten, dat het College van het schrijven heeft kennisgenomen. V Hifi Besloten wordt aan de Ver.E.H.B.O. mede te deelen, dat tot zijn leedwezen aan het College gebleken is, dat vooraf geen overleg heeft plaats gehad met de G o q Vereeniging omtrent het voorstel aan den Raad van 11 JJ Januari 1939, 4e afd.no.929. Hiervoor biedt het Col lege zijn verontschuldiging aan en het verzoekt de Ver- eeniging E.H.B.O. wel te willen berichten, of zij zich alsnog met het raadsbesluit van 18 Januari 1339 zou kunnen vereenigen. I Besloten wordt het standpunt van de R .K.Bouwvereeni- ging "StJoseph" aan het bestuur der Woningstichting "Ons Belang" mede te deelen, met verzoek te willen /«Tv»* berichten, welke stappen zij verder voornemens is te 3 doen. Kenni s genomen Besloten wordt verhaal direct op het vermogen toe te 3^-4^- passen, tot een bedrag van f 1824,58. Besloten wordt een aanschrijving te zenden conform het N/ advies van den Directeur van Gemeentewerken van 3 Ju- li 1939, no .30/8V VA* Besloten wordt niet op het verzoek van Cornax in te tzJs gaan, doch deze te berichten dat hij moet bouwen con- lorm het advies van den Directeur van Gemeentewerken laatstelijk dd. 7 Juli 1939, no.30.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 450