Volg num mer Afzender of voorstel Ie r I Datum 491 492 493 A.Keus, Namens de Kampleiding van het Oefenkamp voor Mo-r reele en Geestelij ke Herbewapening. Uitvoerend Comité van de Spoorweg tentoonstelling "De trein 1839- 1939". Afdeeling Financiën. 494 495 Directeur van Ge meentewerken en Inspecteur van Po litie. Directeur van Gemeen tewerken. Korte i n h o u verzoekt terug te komen op de afwij- ||Besloten zende beschikking inzake betaling vaJLigde lei leges voor kampeeren. |^e oxfort som groo' De ontwe: verzoekt de aandacht van de hoofden van scholen te vestigen op de moge lijkheid om bedoelde tentoonstelling te bezoeken. deelt mede dat haar uit een toegezon den polis betreffende brandverzeke ring van een complex van 20 woningen der R.K.Bouwvereeniging "St.Joseph" is gebleken dat het verzekerde bedrag] zonder voorkennis, is gebracht van 60.000,= op ƒ.56.000,= terwijl aan de hand van een door den heer M.Horns veld uitgebracht rapport reeds in 1936 tot verlaging van het verzekerd bedrag is overgegaan van ƒ.88.000,= op ƒ.60.000,=. adviseeren naar aanleiding van het verzoek van W.Visser wonende Beuken laan 5 om de aan G.de Weerd verleen de ontheffing van het verbod tot af graving van zijn terrein te willen in trekken. In overweging wordt gegeven den verzoeker er op te wijzen, dat hier aanwezig is een geschil tusschea verhuurder en huurder, hetwelk be hoort tot de competentie van den red ter. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. Besloten Blijvend Het Besti verzocht Besloten te merke] overtuig< waarde a'. alsnog t< Inspectei van proci is van d< Gelet op 85, 96, 1/1603, no.1/160' vies 110.!

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 451