_V4' v m: af wij ling vat oofden moge- elling oegezon- rzeke- oningen oseph" e bedras t van wijl aan M.Horns s in rzekerd .000,= n het Beuken- srleen- tot af- Llen in gegeven dat tusschen be ien reet Lge ver gezeld advie- Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen Besloten wordt alsnog goed te vinden dat de verschud digde leges wegens het kampeeren op het terrein van de Oxfordbeweging te Hees wordt voldaan met de ronde som groot ƒ.100, De ontwerp-brief aan den heer Keus wordt goedgekeurd Besloten wordt de hoofden van scholen geheel vrij blijvend in te lichten. Het Bestuur der Bouwvereeniging zal om inlichtingen verzocht worden. V Iw* Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken op I Ju. te merken dat uit zijn rapport niet blijkt, dat hij zich overtuigd heeft, dat de door B.en W. gestelde voor waarde al of niet wordt nageleefd, met opdracht dit alsnog te doen en hierbij overleg te plegen met den Inspecteur van Politie voor het eventueel opmaken van procesverbaal indien G.v.d.Weerd in overtreding is van de verordening. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht, nos 85, 96, 94 en 86, wordt b.sloten de aanvragen nos. 1/1603, 1/1611 en 2/532 in te willigen. De aanvrage no. 1/1604 wordt geweigerd. Aanvrage no.1/1606 (ad vies no.89) wordt eveneens ingewilligd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 452