Bespreking in de vergadering van B.en W. met den Directeur van Gemeentewerken op 11 Juli 1939* Voorzitter; H.J.Gasille, waarnemend. Secretaris; J.G.A.Batenburg. Wethouder; D.A.de Bruijn. Aanwezig: Ir.W.C.van Goor. De Voorzitter wenscnt van den Directeur te vernemen of de aan leg van wegen in het complex Heidebloesem o.a. de wegen genummerd 14) en 144 van het uitbreidingsplan geschiedt, of geschied is on der leiding van den Directeur van Gemeentewerken. De Directeur geeft op de vraag een bevestigend antwoord. De Voorzitter vraagt alsdan den Directeur hoe hij er toe geko men is weg no.144 in de richting Soestduinen ter lengte van onge veer 30 M' aan te leggen en weg no.144 in de richting Heideweg van af den aan te leggen weg no.145, niet aan te leggen. De Directeur geeft daarop ten antwoord dat de wegen zijn aan gelegd overeenkomstig de overeenkomst van grondruiling aangegaan met de NV.Heidebloesem. De Voorzitter constateert dan.dat de Directeur niet op de hoogte is van de werkelijke besluiten te dien opzichte. wethouder de Bruijn zegt reeds getwijfeld te hebben, doch men heeft hem verzekerd dat de aanleg juist was. De Voorzitter zegt dat de Raad op 4 April 1959 besloten heeft het gedeelte weg no.144 vanaf weg no.14^ naar den Heideweg aan te leggen en het gedeelte weg no.144 vanaf weg no.145 in de richting Soestduinen langs het perceel dat Heidebloesem bij ruiling heeft verkregen ter lengte van 30 M' niet aan te leggen, aangezien met de N.V. Heidebloesem is overeengekomen, dat laatstgenoemd wegge deelte uiterlijk 1 Januari 1944 zal zijn voltooid. De Directeur is van een en ander in kennis gesteld door toezending van. de raads voordracht dd. 4 April 19)9, 1e afd.no.1765 en het raadsbesluit van 4 April 1959, 1e afd.no.1765» De Directeur zal nagaan of hij de stukken heeft. De Voorzitter constateert wederom een groote fout van de Di rectie van Gemeentewerken, welke de gemeente op extra kosten brenj Hierna sluiting.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 454