Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 496 Afd.Financien. 497 Directeur van Ge meentewerken. 498 Wethouder van Fi nanciën. 499 500 501 502 Chef van de afdee- ling financiën ter secretarie Inspecteur van Po litie. Centraal Verifica tiebureau s-Gra- venhage. MGGijz en-Ge er ling te Soest. Korte inhoud zendt naar aanleiding van de door den Pensioenraad in 1938 gedane na vordering groot ƒ.1149,96 wegens te weinig betaalde pensioensbijdragen over de jaren 1932 t/m 1936 en de o| gemaakte afrekening van pensioensbij. dragen over de jaren 1922 t/m 1931 en 1937 en 1938 een opgave van het geen over het tijdvak van 1 Juli 1925 t/m 31 December 1938 te weinig en te veel is verhaald resp. ƒ.625,77 en ƒ.34,51 en verzoekt voorts te mogen vernemen welke bedragen ineens of in meerdere termijnen kunnen worden in gevorderd. deelt mede dat H.A.Vos, chauffeur monteur, zich op 6 Juli ziek heeft doen melden. legt over een ontwerp-voorstel aan den gemeenteraad tot wijziging van d< geldende classificatie voor de hef fing van de personeele belasting naar de eerste twee grondslagen. legt over een proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den penningmeester van het crisis-comi té (B-comité). adviseert, met begeleiding van een politierapport, tot het vastleggen of muilkorven van een hond, welke gevaarlijk wordt geacht, toebehoorend aan K.v.d.Zouwen, den Blieklaan 29a< brengt rapport uit naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 1938 van het Gasbedrijf. vraagt vergunning tot het aanbrengen van een kleine verandering aan de perceelen Steenhoffstraat 7 en 9 <*o<W het verplaatsen, dichtmetselen en het aanbrengen van eenige kozijn-opeT ningen in de binnen- en de bouwmuur van genoemde woningen. De Directeur van Gemeentewerken deeh mede, dat tegen genoemde werkzaamhe den geen bezwaren bestaan. Besloi Nadat rekene derom met 19 mocht Het on wordt stelli: Kennis, Beslotf Zouwen zijn op: het di« en andf Beslote loopige Beslote van Gen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 457