Volg num mer Datum Korte inhoud 503 504 505 506 507 508 509 Directe ur tewerken. Ge me en- J.Ramselaar, P.v.d. Breemerweg 4. Zonnest raalcommis- sie,Hilver sum. Neder landsohe Hei demaatschappij Arnhem Bestuur Utrecht- sche Provinciale Brandweerbond. Geneeskundig In specteur voor de Volksge zondheid Directeur van neentewerken Ge- adviseert aan S.A.C.Zuurdeeg, Opzichte der iortificatiën, Geniebureau te Soes terberg, ontheffing te verleenen van het bepaalde in art.22 der Bouwverorde ning ten behoeve van de uitbreiding |een magazijn op het luchtvaartterrein t Soesterberg. verzoekt beschikbaarstelling van een eereprijs voor de z.g. Zonnest raai vluct, welke gehouden wordt op 23 Juli a.s, verzoekt een voorschot te verstrekken voor de werken plan 1939) gioot 1600, zendt uitnooaiging tot bijwoning van de Algemeene Jaarvergadering op 20 Ju li a.s. concludeert, dat Mej .Blok zeer geschil! is voor de verloskundige praktijk, hij stelt voor een bespreking te houden met het bestuur van de ter plaatse werkende ziekenfondsen en Mej.Blok. Voorts geeft hij in overweging Mej. Blok 50,= praktijkonkosten te ver leenen. vraagt of zijn dochtertjes Heintje en Geesje de openbare lagere school aan de Zonnebloemstraat te Amersfoort mo gen blijven bezoeken. brengt ingevolge opdracht hem in de vergadering van 11 Juli j.1. verstr°ktt| een technisch rapport uit inzake de bekleeding c.q. verbetering van de plafonds in de Mariaschool. Uit het rapport blijkt, dat volgens opgave van JVermeulen stucadoor al hier de plafonds zijn te herstellen voor een bedrag van /.207, ie sloten ié'n ont. fer orden Besloten baai te Besloten Tien. Besloten van het Besloten richten - de te hoi (Besloten hieromtr Aangeziei in de ve: bestuur sloten h< I het Coll' 1 in de s c'. kundig i: technisc stuur zu Aan den 1 specfceur bedoelde

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 459